Pasantren dina Sastra Sunda

Ku ATEP KURNIA

PASANTRÉN geus lila ayana di Tatar Sunda. Numutkeun Ékadjati (2004), pasantrén mimiti nu diadegkeun di Tatar Sunda téh nyaéta pasantrén anu dibuka tur diluluguan ku Sunan Gunung Jati sabudeureun abad ka-15 di Bukit Amparan Jati, kurang leuwih 5 km kaléreun Kota Cirebon. Lajengkeun maos

Sunda Santai, Islam Santai

Oleh ACEP ZAMZAM NOOR

BEBERAPA tahun yang lalu saya dan teman-teman mengadakan “pengajian budaya” di Pondok Pesantren Cipasung dengan menggelar kesenian-kesenian tradisional Sunda yang masih tersisa di sekitar Tasikmalaya dan Ciamis. Di antara jenis kesenian yang sempat ditampilkan pada program bulanan itu ada yang benar-benar buhun se perti pantun beton, calung tarawangsa, beluk, terebang gebes, terebang sejak, genjring ronyok, dan ronggeng gunung. Lajengkeun maos

Religius Islam dalam Sastra Sunda

Oleh DJASEPUDIN

djasepudin.jpgMANTAN Rektor IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Rachmat Djatnika berbicara bahwa, sebelum agama Islam datang ke tatar Sunda, orang Sunda telah memiliki budaya, yang menjadi adat-istiadatnya. Gambaran ajaran dan budaya Sunda itu dapat dilihat dari pepatah-petitih, nasihat-nasihat, yang biasa didendangkan oleh anak-anak atau para remaja, yang merupakan hasil gubahan para bujangga Sunda. Lajengkeun maos